کانون رسانه باشگاه دانشجویان داتشگاه تهران به ماسبت پایان پاییز و آغاز و زمستان کلیپی را تقدیم می‌کند.

این کلیپ دکلمه شعر «تهران گرفته پاییز» استاد محمدرضا شفیعی کدکنی است که توسط کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ضبط و تدوین شده است و به مناسبت شب بلدا که نقطه پایان پاییز و آغاز زمستان است منتشر می‌شود. برای  مشاهده این کلیپ می‌توانید از کانال آپارات کانون و از اینجا اقدام کنید.