کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران از پویش دانشجویی #همکاشت حمایت می‌کند.

می‌دانیم که این روزها شرایط زمینی که بر روی آن زندگی می‌کنیم؛ به سمتی رفته است که یخچال‌های طبیعی در حال آب شدن هستند، گازهای گل‌خانه‌ای روزبه‌روز بیشتر می‌شود و در نتیجه گرمایش جهانی دارد کار دست ما انسان‌ها می‌دهد! اقلیم‌هایمان را تغییر می‌دهد و علاوه بر گونه‌های گیاهی و جانوری، بقای انسان را هم در خطر انقراض قرار داده است.

همانطور که پیش‌آمدن این اتفاق‌ها کار یکی دو روز نبود، مقابله‌ با آن‌ها نیز کار یکی دو روز نیست و نیاز به زمان و دغدغه‌مندی دارد. برای همین است که عده‌ای از افراد دغدغه‌مند در انجمن مردم نهاد هنر و زیست بوم دایره آبی به این نتیجه رسیده‌اند تا با برگزاری پویش #همکاشت و با کاشت صدهزار درخت گامی برای زمین بردارند.

کانون رسانه باشگاه دانشجویان نیز دست روی دست نمی‌گذارد و علاوه بر دبیرخانه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران و کانون سبزدیمن دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، از این پویش حمایت می‌کند.

شما نیز می‌توانید با مراجعه به سایت این پویش به نشانی hamkaasht.com در این امر مهم سهیم باشید.