کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، فراخوان عضویت و فعالیت در کارگروه‌های این کانون برای نیمسال پیش رو را منتشر کرد.